โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย (เกษตรทฤษฏีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น)

วันพฤหัสบดี  ที่  3  พฤษภาคม  2561

ณ  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เยาวชนอาชีวศึกษาและชุมชน  สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ให้เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี  ได้ประสานงาน ใช้ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ นายประจักษ์ เจียรวาปี ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อพัฒนานวัตกรรม จัดทำสื่อการเรียนรู้  และจัดฝึกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร การผลิตแคบซูลสมุนไพร ให้กับประชาชนและผู้สนใจ