นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายบำรุง เพิ่มชีวา เกษตรอำเภอหนองแสงเป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร

ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลนาทับกุง
อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี เป็นการพัฒนา ต่อยอด นวัตกรรม