การดำเนินโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย (เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ได้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้เป็นฐานในการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. เพื่อจัดทำแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้เกษตรอินทรีย์
3. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติ แผนงานบูรณาการและเป้าหมายผลผลิตของงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.โครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย (เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาพอเพียงมาใช้เป็นฐานในการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทำแหล่งการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้เกษตรอินทรีย์ พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ผ่านองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชน